Terms of Service
คำสงวนสิทธิ์ TV TK
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ ทีวี ทีเค (TV TK)
conditions.png
ทีวี ทีเค (TV TK) คือเว็บทีวีของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ที่ ผลิต รวบรวมและเผยแพร่เนื้อหาสาระที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการมุ่ง เน้นการให้บริการเนื้อหาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย/วิดีทัศน์/แอนิเมชั่น ที่รวบรวมจากงานกิจกรรมต่างๆของสำนักงานฯ การถ่ายทอดสด กิจกรรม รายการบันทึกเทปดีๆ ที่สร้าง สรรค์จากเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย/แอนิเมชั่น/ภาพยนต์ ที่จะได้ ต่อยอด กระบวนการจัดทำรายการโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ การบริการแบ่งปันสื่อวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสนับสนุน การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการแสดงความคิดเห็นประกอบ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ” ) หากท่าน ประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ ทีวี ทีเค (TV TK) โปรดกดปุ่ม "ตกลง" สมัครเป็นสมาชิก โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการในเว็บไซต์ ดังนี้
1 การสมัครสมาชิก register.png
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน TV TK ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก | Register" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้นหลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อมูล การสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว สำนักงาน ฯ จะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว (ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ TV TK ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียก ท่านว่า "สมาชิก"
2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก times.png
สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน TV TK นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิก มีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่าน จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยการกดปุ่ม "ยกเลิก" หรือ สำนักงาน ฯ ยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการทั่วไป"
3 คำรับรองของสมาชิก certificate.png
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
3.1สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิก และเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่สำนักงาน ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป สมาชิกยินยอมให้สำนักงาน ฯ ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูล ที่ ให้ไม่ตรงกับความจริง สำนักงาน ฯ มีสิทธิยกเลิกใบสมัคร และ/หรือการให้บริการ TV TK ได้
3.2สมาชิกจะใช้บริการ TV TK ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากสำนักงาน ฯ เพื่อการใช้บริการใน TV TK ไว้เป็นความลับ
3.3สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ TV TK โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบ ชำระค่าบริการหากมีบุคคลใด ล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ TV TK ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความ ยินยอมก็ตาม
3.4เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน TV TK ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
3.4.1ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
3.4.2การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อสำนักงาน ฯ หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของ สำนักงาน ฯ และ/หรือบุคคลใด
3.4.3จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
3.4.4ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น
3.5สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ TV TK เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการ ปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อสำนักงาน ฯ หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่เป็นจริง มา upload ในเว็บไซต์ TV TK โดยสำนักงาน ฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือ จดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ TV TK ได้ตามที่สำนักงาน ฯ เห็นสมควร
3.6สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
3.7สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงาน ฯ หากการ ฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความ เสียหายแก่สำนักงาน ฯ
3.8สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4 เงื่อนไขทั่วไป condition_general.png
4.1การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้ บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้าน ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดง ความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น สำนักงาน ฯ จึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดา ข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่ อยู่บน TV TK
4.2สำนักงาน ฯ ไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ TV TK และเว็บไซต์ TV TK เป็นเพียง สื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น
โดยสำนักงาน ฯ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหา ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สำนักงาน ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสีย หายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ TV TK
4.3ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมา แอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่ กฎหมายกำหนด
4.4สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่ง พิเศษของเว็บบอร์ด ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ สำนักงาน ฯ จัดให้มีขึ้น
5 สิทธิของสำนักงาน ฯ privilege.png
สำนักงาน ฯ มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติ ผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบ การให้บริการของสำนักงาน ฯ ขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
6 ข้อจำกัดความรับผิดของสำนักงาน ฯ disclaimer.png
6.1สำนักงาน ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริการ TV TK แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
6.2หากสำนักงาน ฯ ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสาร โทรคมนาคมขัดข้องหรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงาน ฯ และสำนักงาน ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ
7 การโอนสิทธิ alienation.png
สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆในเว็บไซต์ TV TK ให้แก่ บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากสำนักงาน ฯ โดยสำนักงาน ฯ มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ TV TK ให้แก่บุคคลใดก็ได้
8 การสิ้นสุดการให้บริการ termination.png
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้
8.1สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงาน ฯ
8.2สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่สำนักงาน ฯ กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆหากการ ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ฯ ได้แจ้ง ให้ทราบ สำนักงาน ฯ มีสิทธิ ยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดย ไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
8.3หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆในเว็บไซต์ TV TK ซึ่งทำให้สำนักงาน ฯ ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ยอมรับข้อตกลง